PM vid renovering av lägenhet

 1. Medlem måste skriftligen ansöka om tillstånd för att göra ändringar i lägenheten, såsom ombyggnad/ändring av badrum och kök, rivning av vägg, uppbyggnad av ny vägg samt ändring i någon form på föreningens installationer såsom värme (radiatorer) vatten, avlopp och ventilation samt bärande stomme. Vid osäkerhet kontakta styrelsen och efterhör vad som gäller.
 2. I den skriftliga ansökan skall klart och tydligt framgå vad som avses ändras.
 3. Till den skriftliga ansökan ska eventuella bygglov byggnadstillstånd uppgifter om KA enl. PBL (Kontrollansvarig enligt Plan och Bygglagen) bifogas.
 4. Den skriftliga ansökan skall innehålla befintlighetsritningar samt ritningar – ej skisser – över nytt utseende samt nödvändiga arbetsbeskrivningar avseende konstruktion och installationer.
 5. Vid alla ändringar i den bärande stommen (väggen) måste ovillkorligen en arbetsbeskrivning upprättas av en Byggnadsstatiker.
 6. Armeringsjärn får inte kapas.
 7. Om det krävs genomföringar i balkar skall dessa förstärkas, på vilket sätt skall framgå av ansökan.
 8. Det åligger medlemmen att själv ta fram och bekosta nödvändiga ritningar från byggnadsnämndens ritningsarkiv.
 9. Ombyggnadsarbeten som är anmälningspliktiga och som skall utföras i bostadsrättsföreningens fastighet, ska utföras av registrerade företag med F-skattebevis och behörigheter – Säker vatten”, GVK (Golvbranschens våtrumskontroll) BBV (Byggkeramikerrådets Branschregler för våtrum).
 10. Medlem som anlitar firma för ombyggnadsarbeten skall av entreprenören/firman begära att denne är försäkrad för de eventuella skador som kan bli följden av entreprenörens arbeten inklusive följdskador på tredje man.
 11. Om bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring i något fall behöver åberopas föranlett av underhålls- och ombyggnadsarbeten beställda av medlem, är medlemmen betalningsansvarig för den självrisk som kan uppstå. Föreningens självrisk är minst ett prisbasbelopp – 44 500 kr per år 2018.
 12. Det är förbjudet att förvara eller arbeta med byggnadsmaterial i trapphus eller källare. Undvik även att ställa upp entrédörrar – fastigheten kyls ner och det blåser in skräp; vidare kan obehöriga lätt komma in.
 13. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att städning utförs efter anlitade entreprenörer i samtliga utrymmen, såsom trapphus och källargång m.m.
 14. Det är absolut förbjudet att spola ner rester av bruk och fix vid kakel eller klinkersättning, i golvbrunn eller toalett i lägenheten ej heller i brunnen på gården.
 15. Glöm inte att informera alla dina grannar, om att renoveringsarbete kommer genomföras i din lägenhet under tiden ÅÅÅÅ-MM-DD –  ÅÅÅÅ-MM-DD (exv. 2020-01-01 – 2020-02-29).
 16. Störande arbete får endast utföras vardagar mellan kl. 07.00 och 20.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar 12.00–16.00.
 17. Föreningens soprum får inte användas för byggavfall och rester från renovering, vilka ska återvinnas på tillbörligt sätt. Föreningens allmänna eluttag får heller inte användas av enskild medlem vid renovering.
 18. Lägenhetsinnehavaren skall skicka in ansökan, med underlag enligt ovanstående punkter, till styrelsen minst en månad i förväg, varefter styrelsen fattar beslut om ett eventuellt godkännande på ett kommande styrelsemöte.
 19. Medlem som inte följer ovanstående riktlinjer vid underhålls- och ombyggnadsarbeten riskerar vid grovt åsidosättande att ha förverkat sin bostadsrätt.
 20. Innan ändringsåtgärd får påbörjas krävs styrelsens skriftliga godkännande.

 

2018-11-14

Styrelsen
Brf Överås