Underhåll, säkerhet och försäkringar

Vems ansvar är det att underhålla lägenheten?

I en bostadsrättsförening gäller i stora drag följande:
Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre.
Undantag är de yttersta ledningarna och anordningarna för vatten, avlopp, värme, elektricitet, ventilation, och informationsöverföring (t.ex. bredband) som föreningen försett lägenheten med.

Det går att felanmäla det som ni själva ansvarar för till HSB, men kostnaderna betalas isåfall av er själva.

 

Vems ansvar är det att underhålla resten av fastigheterna?

Kort sagt alla medlemmars, även om medlemmarna i sin tur väljer en styrelse som ser till att mycket av detta blir skött. En del ingår också i våra avtal med HSB om t.ex. städning, trädgårds- och allmän fastighetsskötsel. Andra saker måste utföras, åtgärdas, köpas eller beställas vid behov; ju mer av detta som vi kan göra själva tillsammans desto billigare och bättre för föreningen, och ibland även snabbare och smidigare. Självklart finns det också möjligheter för föreningens medlemmar att få ut timarvoden för större särskilda insatser.

Två gånger per år (en gång under våren och en på hösten) kallas alla föreningens medlemmar till gemensam ”städdag” där vi under ett par timmar får de enklaste och mest aktuella arbetsuppgifterna för stunden gjorda – som t.ex. utplacering/inbärning och rengöring av utemöbler, städning av bastun, städning av soprummen, rensning av sly, gallring av buskar och träd, borttagning av skräp och möbler från gemensamma ytor i fastigheterna, klottersanering, med mera. Under denna dag brukar vi också ha en container uppställd på Femkampsgatan för att kunna slänga allt skräp som föreningen och medlemmarna vill bli av med (och inte kan sorteras i soprummen).
Efter de två timmarna arbete bjuds alla deltagare på lite enklare mat och fika.

Styrelsen låter också genomföra skadedjursbekämpning och annat underhåll med hjälp av entreprenörer och/eller adjungerade medlemmar på, i och kring våra fastigheter vid behov.

En gång per år, några månader efter årsstämman, ska alla portkoder rutinmässigt bytas för att hålla oinbjudna gäster ute. Det är av samma säkerhetsskäl fördelaktigt om föreningens medlemmar undviker att sprida portkoderna till utomstående.

Brandsäkerhet

Brandskyddsmyndigheten har skärpt sina lagar vad gäller brandansvaret i offentlig miljö samt fastigheter och lägenheter. Det innebär att varje lägenhetsinnehavare har ett egenansvar för sin lägenhet och en skyldighet att se över sitt brandskydd. Det ska finnas minst en brandvarnare och brandfilt i varje lägenhet. Detta kan också med fördel kompletteras med brandsläckare.

Vad gäller våra gemensamma utrymmen och fastigheter så tillämpar styrelsen systematiskt brandskyddsarbete (med kontinuerliga kontroller flera gånger per år) i samarbete med Anticimex, för att hålla brandsäkerheten ajour.

Observera att skyltar är uppsatta vid utrymningsvägar i våra fastigheter.
Tänk på att inte blockera dessa utrymmen eller att ha brandfarligt material
i offentliga utrymmen!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också bra och överskådlig information om vad som gäller vid förvaring av brandfarliga vätskor och gasol m.m. i eller nära hemmet.

Försäkringar

Brf Överås har inga kollektiva hemförsäkringar, särskilda rabatter eller relaterade tillägg (t.ex. bostadsrättstillägg som ingår i månadsavgiften) så varje lägenhetsinnehavare och eventuell andrahandshyresgäst eller inneboende får stå för sina egna försäkringar.

Däremot har våra lägenheter säkerhetsdörrar, vilket hos många försäkringsbolag ger en något lägre premie på hemförsäkringen. För att förvissa dig om att din dörr är en säkerhetsdörr, inte har bytts ut, eller lever upp till specifika krav, kolla dekalerna på sidorna av din dörr samt på brevinkastet.

Självklart är dock våra gemensamma fastighetsutrymmen, ytor och faciliteter m.m. försäkrade av styrelsen.


Tips!
En del försäkringsbolag kräver att vitvaror (så som t.ex. kylskåp och diskmaskiner i kök) förses med droppskydd/droppbricka, så att det inte kan läcka ut vatten från och under dem lika lätt. Detta är oavsett försäkringsvillkor en mycket bra åtgärd för att undvika kostsamma fuktskador i både din och andras lägenheter. Vattenläckor är ibland osynliga och kan bli mycket dyra och besvärliga för både drabbade lägenhetsinnehavare och hela föreningen.