Stämman

Vet du vilka fördelar och påverkansmöjligheter den kan innebära för dig som enskild medlem att närvara på? Är du nyfiken på vad en stämma är? Det finns mycket information om detta på internet, t.ex. här och på andra platser på
HSB Göteborgs hemsida.

Den årliga stämman är mötet då bland annat föreningens styrelse väljs, arvoden bestäms, föreningens verksamhet och ekonomi gås igenom, och aktuella frågor samt eventuella medlemsmotioner behandlas. Styrelsen är medlemmar i föreningen som alla andra (plus en ledamot utsedd av HSB) och det är alla medlemmars möjlighet att bland annat på stämman lyfta frågor eller kandidera till uppdrag inom föreningen.

Ordinarie föreningsstämma måste enligt lag hållas en gång om året.
I normalfall håller vi stämman under/kring maj månad. I särskilda fall kan extra stämmor också behöva hållas.

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser
gentemot föreningen.

Annan medlem än juridisk person får utöva sin rösträtt genom ombud.
Endast medlemmens maka/make, sambo eller annan medlem får vara ombud.
Ombud får bara företräda en medlem. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från dess utfärdande.

Medlem får vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens maka/make, sambo eller annan medlem för vara biträde.

Vill du ta del av stämmoprotokoll? Kontakta isåfall styrelsen.