Stadgar

Nedan bifogas en kopia av de stadgar som gäller för vår förening.
Dessa godkändes och antogs enhälligt med beslut på två efter varandra följande föreningsstämmor – slutgiltigt på den ordinarie stämman i maj 2019:

HSB normalstadgar 2011 version 5

2011 version 5 är den senaste versionen av HSB:s normalstadgar, vilka är uppdaterade i enlighet med de senaste lagändringarna.